เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1390
วันที่ : 10 มีนาคม 2566
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย : มาตรา 113 กฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2512)ฯ
ข้อหารือ : 1. บริษัท ก. (บริษัทฯ) ได้ยื่นคำร้องขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำ สัญญาจ้างบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัล (สัญญาจ้างบริการฯ) กับ บริษัท ข. ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2564 และได้ยื่นแบบ อ.ส.4 เสียอากรแสตมป์ เป็นตัวเงินไว้แทนการปิดอากรแสตมป์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
  2. ต่อมา บริษัทฯ ได้ทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างบริการฯ ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และได้ยื่นแบบ อ.ส.4 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อชำระอากรแสตมป์ แต่เนื่องจากเป็นการยื่นเสียอากรแสตมป์เกินกำหนดเวลา 15 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่ วันต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ บริษัทฯ จึงต้องรับผิดชำระอากรพร้อมเงินเพิ่มเป็นจำนวน 2 เท่า ของอากร ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระเฉพาะค่าอากรแสตมป์และคู่ฉบับไว้
  3. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์เหลือ ร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินอากร โดยให้เริ่มนับแต่วันที่ต้องชำระ อากรแสตมป์จนถึงวันที่บริษัทฯ ได้ชำระอากรแสตมป์ โดยให้เหตุผลว่า กระบวนการจัดทำ บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาและการชำระอากรแสตมป์มีมูลค่าสูง ซึ่งต้องใช้เวลา และการพิจารณาดำเนินการอย่างถี่ถ้วน ทำให้การชำระอากรแสตมป์ไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลาภายใน 15 วันนับแต่วันต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ทั้งไม่มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ ชำระภาษีอากรตามกฎหมายแต่อย่างใด
แนววินิจฉัย : 1. กรณีสัญญาจ้างทำของ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามลักษณะตราสาร 4. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ในทันทีที่ทำตราสารหรือภายใน 15 วันนับแต่ วันต้องปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการรับเงิน สินจ้างเป็นคราว ๆ และอากรที่เสียไว้เดิมยังไม่ครบ ให้เสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวน ที่ต้องเสียทุกครั้งในทันทีที่มีการรับเงิน ตามหมายเหตุ (2) ของลักษณะตราสาร 4. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
  2. กรณีบริษัทฯ ยื่นแบบ อ.ส.4 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำหรับตราสารบันทึกเพิ่มเติม ต่อท้ายสัญญาจ้างบริการฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ จึงมิได้ยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์ ภายใน 15 วันนับแต่วันต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ และ ถือเป็นตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์เป็นเวลาไม่พ้นกำหนด 90 วันนับแต่วัน ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ บริษัทฯ จึงต้องเสียเงินเพิ่ม อากรเป็น 2 เท่าของจำนวนอากร ตามมาตรา 113 2. (ก) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นแบบขอเสีย อากรแสตมป์เป็นตัวเงินเพื่อชำระอากร โดยมิได้รับคำเตือนหรือถูกเรียกตรวจสอบเป็นหนังสือ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มิได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการชำระ ภาษีอากรแต่อย่างใด จึงอนุมัติ ให้บริษัทฯ เสียเงินเพิ่มอากรในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือ เศษของเดือนของเงินอากร โดยเริ่มนับแต่วันที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตามข้อ 3 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยอากรแสตมป์และอากรมหรสพ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-07-2023