เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4475
วันที่ : 11 สิงหาคม 2566
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสายสื่อสาร
ข้อกฎหมาย : มาตรา 39, มาตรา 65, มาตรา 69 ทวิ, มาตรา 77/2, มาตรา 82/4 และมาตรา 86
ข้อหารือ : กรณีหน่วยงานซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ได้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสายสื่อสารให้แก่ผู้รับใบอนุญาต หน่วยงานจึงขอหารือในประเด็น ดังนี้
    1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต้องเรียกเก็บและออกใบกำกับภาษีให้หน่วยงาน หรือไม่ อย่างไร
    2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว หน่วยงานมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 1 และนำส่งกรมสรรพากรหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย : 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร เป็นเรื่องที่หน่วยงานถือว่าเป็นภารกิจของผู้รับใบอนุญาตในการดูแลสายสื่อสารของตนเองให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานจะมีการสนับสนุนหรือไม่ก็ตาม เงินสนับสนุนที่หน่วยงานจ่ายให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของงาน การจัดระเบียบสายสื่อสารดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการให้บริการใด ๆ แก่หน่วยงาน ดังนั้น เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่ใช่ค่าตอบแทนที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับเนื่องจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ และไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้รับใบอนุญาตจึงไม่มีหน้าที่จัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร จากการได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานดังกล่าว
    2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีที่หน่วยงายจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสายสื่อสารให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายนั้นถือเป็นรายได้ของผู้รับใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และหน่วยงานต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-09-2023