เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4782
วันที่ : 25 สิงหาคม 2566
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว ประเภทผู้พำนักระยะยาว
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 743) พ.ศ. 2565 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 427)ฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข้อหารือ : บริษัท ก จำกัด (บริษัทฯ) แจ้งชื่อผู้มีเงินได้ซึ่งจะใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว ประเภท ผู้พำนักระยะยาว สำหรับปีภาษี 2565 โดยสำคัญผิดในข้อกฎหมายเกี่ยวกับกำหนดเวลาการยื่นแบบ แจ้งรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิฯ จึงมิได้ยื่นแบบแจ้งรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิฯ ภายในกำหนดเวลา ทำให้พนักงาน ต่างด้าวดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 743) พ.ศ. 2565 จึงขอความอนุเคราะห์ในการอนุมัติให้พนักงานต่างด้าวดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 743) พ.ศ. 2565 สำหรับปีภาษี 2565
แนววินิจฉัย : กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับ LTR Visa ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลดอัตราภาษีเงินได้ ตามมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 743) พ.ศ. 2565 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 427)ฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขในการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นได้แก่ บริษัทฯ ได้แจ้งชื่อผู้มีเงินได้ที่เป็นลูกจ้างซึ่งจะใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ ซึ่งมีข้อความอย่างน้อยตามแบบ ที่แนบท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสารประกอบด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายใน วันสุดท้ายของปีภาษีแรกที่จะใช้สิทธิ โดยผู้มีเงินได้ดังกล่าวจะได้รับสิทธิลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นั้นได้รับแจ้งจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ตามข้อ 3 (1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 427)ฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
    เมื่อบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว พนักงานต่างด้าวจึงไม่ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 743) พ.ศ. 2565 สำหรับปีภาษี 2565 และกรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรผ่อนผันหรือขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ แจ้งรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ ตามข้อ 3 (1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นแต่อย่างใด

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-09-2023