เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4783
วันที่ : 25 สิงหาคม 2566
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้าแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (CALCIUM HYPOCHLORITE)
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81 (1) (จ) และมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ : บริษัท ก. นำเข้าสินค้าแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (CALCIUM HYPOCHLORITE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กำจัด เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อื่น และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตราย ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 บัญชี 2 ที่กรมประมงรับผิดชอบ (บัญชีรายชื่อฯ) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย : สินค้าแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (CALCIUM HYPOCHLORITE) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศ ให้สินค้าดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามบัญชีรายชื่อฯ เข้าลักษณะเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืช หรือสัตว์ เพื่อบำรุง รักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ตามมาตรา 81 (1) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทฯ นำเข้าสินค้าดังกล่าวเพื่อจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กำจัด เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์อื่น ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-09-2023