เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4651
วันที่ : 22 สิงหาคม 2566
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ “โซเดียมไบคาร์บอเนต ฟีดเกรด (SODIUM BICARBONATE FEED GRADE)”
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81 (1) (ง) และมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ : บริษัท ก. ได้นำเข้าโซเดียมไบคาร์บอเนต ฟีดเกรด (SODIUM BICARBONATE FEED GRADE) โดยมีสรรพคุณช่วยรักษาสมดุลของด่างและกรดในร่างกายของสัตว์บกและสัตว์ปีก ช่วยลดความเครียดในปลาโดยการกำจัดสารเป็นพิษออกจากร่างกาย ช่วยลดความเป็นกรดในของเสียซึ่งเกิดจากแบคทีเรียและก่อเชื้อโรค และช่วยลดการติดเชื้อในสัตว์น้ำ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และบริษัท ก. เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ บ.น.ส.1) จึงขอหารือว่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นการนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (จ) และมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย : กรณีบริษัท ก. เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ บ.น.ส.1) และประสงค์จะนำเข้าสินค้า “โซเดียมไบคาร์บอเนต ฟีดเกรด (SODIUM BICARBONATE FEED GRADE)” ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ออกใบสำคัญ แสดงว่าสินค้าดังกล่าวเป็นอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การนำเข้าสินค้าดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (2) (ก) ประกอบกับมาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-09-2023