เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4400
วันที่ : 9 สิงหาคม 2566
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า FEED-X POWDER และ PHYTOCEE LIQUID
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81 (2) (ก) และ มาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ : บริษัทเป็นผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ บ.น.ส.1) ประกอบกิจการซื้อมาขายไปเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมถึงนำเข้าและขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ โดยบริษัทได้นำเข้าสินค้า ดังนี้
   1. สินค้าชื่อว่า “FEED-X POWDER” ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดขึ้นทะเบียนกับ EU ผลิตจากพืชสมุนไพร ใช้ผสมในอาหารสัตว์ มีสรรพคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารของสัตว์ปีก ปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหารให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น เสริมสร้างภูมิต้านทานของระบบทางเดินอาหารและป้องกันโรคบิด
   2. สินค้าชื่อว่า “PHYTOCEE LIQUID” ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ทดแทนวิตามินซีสังเคราะห์ในอาหารสัตว์ ผลิตจากพืชสมุนไพรสำหรับใช้ผสมในน้ำหรือในอาหารเพื่อให้สัตว์กิน มีสรรพคุณเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันของสัตว์ปีก ช่วยในการต่อต้านความเครียดและกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับความเครียด ช่วยให้สัตว์ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่มีความเครียดได้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสายพันธุ์เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มน้ำหนัก การเปลี่ยนอาหารและอัตราการรอดชีวิตของสัตว์
   บริษัทจึงขอหารือว่า การนำเข้าสินค้าดังกล่าวซึ่งไม่เป็นอาหารสัตว์ที่จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ เข้าลักษณะเป็นการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย : กรณีบริษัทเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ บ.น.ส.1) โดยบริษัทฯ ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ FEED-X POWDER และ PHYTOCEE LIQUID ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ ดังนั้น หากสินค้าดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การนำเข้าสินค้าดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) ประกอบกับมาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-09-2023