เมนูปิด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4401
วันที่ : 9 สิงหาคม 2566
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า KAPPA SEMI REFINED CARRAGEENAN KB120 (FOR ANIMAL FEED USE) (คาร์ราจีแนน)
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81 (1) (ง) และมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ : บริษัท ก. ได้นำเข้า KAPPA SEMI REFINED CARRAGEENAN KB120 (KAPPAฯ) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผสมในการผลิตอาหารสัตว์ โดยสินค้าดังกล่าวสกัดมาจากสาหร่ายทะเลหรือมอสทะเลเอลค์ฮอร์นซึ่งเป็นสาหร่ายสีแดงชนิดหนึ่ง (Kappaphycus alvarezii) เป็นสารเพิ่มความข้น สารก่อเจล สารทำให้คงตัว และเติมแต่งเพื่อให้เกิดความข้นในอาหารสัตว์ ทำให้สัตว์เลี้ยงเจริญอาหารและกินอาหารได้มากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ในการบริโภคสำหรับคนได้ แต่เนื่องจาก KAPPAฯ ไม่เป็นอาหารสัตว์ที่จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งบริษัท ก. เป็นผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ บ.น.ส.1) บริษัท ก. จึงขอหารือว่า การนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย : กรณีบริษัท ก. เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ บ.น.ส.1) โดยบริษัท ก. ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ KAPPAฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ แต่ต้องขออนุญาตนําเข้าจากกรมปศุสัตว์ ดังนั้น หากสินค้าดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การนำเข้าสินค้าดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) ประกอบกับมาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-09-2023