เมนูปิด

เลขที่หนังสือ :   กค 0702/6673
วันที่ :   16 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง :   การส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ข้อกฎหมาย :   มาตรา 5 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53)ฯ ข้อ 15 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15)ฯ
ข้อหารือ :   บริษัท M จำกัด (บริษัทฯ) หารือเกี่ยวกับกรณีการส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีวิธีการส่งมอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ลูกค้าเข้าตรวจดูเอกสาร และดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไชต์ของบริษัทฯ จึงขอให้พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นไปตามความหมายของการส่งมอบตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หรือไม่ และบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย :   1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นผลให้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15)ฯ ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สิ้นผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 แต่อย่างไรก็ดี ข้อ 15 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565)ฯ กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับยังคงมีหน้าที่ส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ผลของการส่งและรับเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
    2. กรณีบริษัทฯ ให้ลูกค้าเข้าตรวจดูเอกสาร และดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยใช้ User ID ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ย่อมสามารถดำเนินการได้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติฯ ประกอบกับข้อ 15 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2565)ฯ โดยบริษัทฯ จะต้องทำสัญญากับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดระบบส่งหรือรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการดังกล่าว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2023