เมนูปิด

เลขที่หนังสือ :   กค 0702/6817
วันที่ :   24 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง :   ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า
ข้อกฎหมาย :   มาตรา 81 (1) (ง) และมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ :   บริษัท ก. ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง ได้นำเข้าสินค้าดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ เป็นวัตถุดิบเพื่อผสมในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง โดยไม่สามารถใช้ในการบริโภคสำหรับคนได้
    1. ALGAPRIME DHA P1 (อัลก้าไพร์ม ดีเอชเอ พี1) ช่วยเพิ่มโอเมก้า 3 ที่มีคุณค่าทางสารอาหาร
    2. D’PAL-11PJ DOG FOOD PALATANT (FOR ANIMAL FEED USE) เป็นสารเพื่อเพิ่มรสชาติเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับสุนัข
    3. F83032-B1N8TH1, OPTIMIZOR BARDENAS เป็นสารเพื่อเพิ่มรสชาติเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับสุนัขและแมว
    4. TETRA SODIUM PYROPHOSPHATE FOR ANIMAL FEED USE ช่วยควบคุมความเป็นกรด ด่าง และเพิ่มความน่ารับประทานในอาหารสัตว์
    5. SODIUM ACID PYROPHOSPHATE FOR ANIMAL FEED USE เป็นสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่ม ความน่ารับประทานในอาหารสัตว์
    6. MALTODEXTRIN DE5-7 เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรส ช่วยยับยั้งการดูดซึมกลูโคสและไขมัน
    7. MALTODEXTRIN DE10-12 เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรส ช่วยยับยั้งการดูดซึมกลูโคสและไขมัน
    เนื่องจากสินค้าทั้ง 7 รายการดังกล่าว ไม่เป็นอาหารสัตว์ที่จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งบริษัท ก. เป็นผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ บริษัท ก. จึงขอหารือว่าการนำเข้าสินค้าทั้ง 7 รายการดังกล่าวเป็นการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย :   บริษัท ก. เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ โดยบริษัท ก. ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าทั้ง 7 รายการดังกล่าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ ดังนั้น หากสินค้าดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นอาหารสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การนำเข้าสินค้าดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) ประกอบกับมาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2023