เมนูปิด

เลขที่หนังสือ :   กค 0702/6433
วันที่ :   8 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง :   อากรแสตมป์ กรณีการยกเว้นอากรแสตมป์สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ
ข้อกฎหมาย :   มาตรา 2 มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อหารือ :   สถาบัน R เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และรายได้ของสถาบันฯ ให้นำเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประกอบกิจการขายวัสดุอ้างอิงทางเคมีและฟิสิกส์ เครื่องมือสอบเทียบและก๊าซพร้อมท่อ รวมถึงให้บริการสอบเทียบ จัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน รายได้ของสถาบันฯ ประกอบด้วย รายได้จากเงินงบประมาณ การขายสินค้าและบริการ เงินช่วยเหลือและบริจาค และรายได้อื่น ต่อมา สถาบันฯ ทำสัญญากับผู้ให้ทุนสนับสนุน เพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการ (สัญญารับทุน) โดยที่ผู้ให้ทุนมีวัตถุประสงค์จะสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำผลจากการดำเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของผู้ให้ทุน หรือนำไปใช้ในงานพัฒนากิจการของผู้ให้ทุน ซึ่งสัญญารับทุนฯ ดังกล่าวเป็นตราสารที่จะต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์แห่งประมวลรัษฎากร จึงขอหารือว่า กรณีที่สถาบันฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นฝ่ายที่ต้องเสียอากร จะเข้าลักษณะเป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานผู้กระทำงานของรัฐโดยหน้าที่ บุคคลผู้กระทำการของรัฐบาล ฯลฯ ซึ่งจะได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
แนววินิจฉัย :   กรณีที่สถาบันฯ เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง A สถาบันฯ ถือเป็นองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกิจการของรัฐบาล ตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีที่สถาบันฯ รับทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินงาน ตามสัญญารับทุนฯ เพื่อทำการออกแบบสร้างระบบทดสอบ โดยผู้ให้ทุนมีความประสงค์ จะนำผลจากการดำเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของผู้ให้ทุน หรือนำไปใช้ในงานพัฒนากิจการของผู้ให้ทุน อันถือเป็นการรับทำงานให้โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน สัญญารับทุนฯ จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะตราสาร 4. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยผู้รับจ้างซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องเสียอากรคือ สถาบันฯ ซึ่งเป็นองค์การ ของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายได้ของสถาบันฯ ที่ได้รับจากกิจการดังกล่าวจะนำเข้าสมทบกองทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสถาบันฯ โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และสถาบันฯ ประกอบกิจการขายวัสดุอ้างอิงทางเคมีและฟิสิกส์ เครื่องมือสอบเทียบและก๊าซพร้อมท่อ รวมถึงให้บริการสอบเทียบ จัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน อันเป็นการดำเนินกิจการหารายได้ในลักษณะของการประกอบธุรกิจ การดำเนินงาน ของสถาบันฯ จึงเข้าลักษณะเป็นการใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ ดังนั้น สถาบันฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับสัญญารับทุนฯ ดังกล่าวตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-01-2024