เมนูปิด

เลขที่หนังสือ :   กค 0702/7024
วันที่ :   1 ธันวาคม 2566
เรื่อง :   ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า
ข้อกฎหมาย :   มาตรา 81 (2) (ก) ประกอบกับมาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ :   บริษัท ก. ประกอบกิจการนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ มาจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ได้นำเข้าสินค้าชื่อว่า “CANADA BROWN FLAXSEED FOR ANIMAL FEED USE (เมล็ดบราวน์เฟล็กซีด)” ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผสมในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถ ใช้ในการบริโภคสำหรับคนได้ ประโยชน์และการใช้งานคือช่วยด้านกรดไขมันดีสำหรับเสริมสุขภาพสัตว์ แต่เนื่องจากสินค้าดังกล่าวไม่เป็นอาหารที่จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งบริษัท ก. เป็นผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ จึงขอหารือว่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย :   กรณีบริษัท ก. เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ บ.น.ส.1) โดยบริษัท ก. ได้นำเข้าสินค้าชื่อ “CANADA BROWN FLAXSEED FOR ANIMAL FEED USE (เมล็ดบราวน์เฟล็กซีด)” ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับ กรมปศุสัตว์แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ ดังนั้น หากสินค้าดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การนำเข้าสินค้าดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) ประกอบกับมาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-01-2024