เมนูปิด

เลขที่หนังสือ :   กค 0702/7018
วันที่ :   1 ธันวาคม 2566
เรื่อง :   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข้อกฎหมาย :   มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ :   กรณีเงินได้ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งออกใบอนุญาตโดยหน่วยงาน ก. ภายใต้อำนาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ดังนั้น กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตฯ มีบริษัทหรือหน่วยงานสังกัดอยู่ แต่รับทำงานซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่บริษัทหรือหน่วยงานมอบหมายค่าตอบแทนนั้น ถือว่าเป็นค่าตอบแทนซึ่งได้มาจากการประกอบวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย :   เงินได้จากวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้จากวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี และประณีตศิลปกรรม เท่านั้น ดังนั้น การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จึงไม่เป็นการให้บริการจากการประกอบวิชาชีพอิสระเงินได้ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ได้รับดังกล่าว จึงไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-01-2024