เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณรายจ่ายเนื่องจากการปรับปรุง
         ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00023วันที่ : 7 มกราคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์
         ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00025วันที่ : 7 มกราคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00131วันที่ : 8 มกราคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินที่มีค่าหรือราคา
         เป็นเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00463วันที่ : 15 มกราคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากการขายที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00798วันที่ : 22 มกราคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00872วันที่ : 23 มกราคม 2541
7.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาจัดหาเรือขุดหัวสว่าน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00958 วันที่ : 23 มกราคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้จ่ายเงินได้มิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00963วันที่ : 23 มกราคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายหุ้น และภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01147วันที่ : 29 มกราคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายเหล็กไหลที่ได้มาโดยทางมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01218วันที่ : 25 มกราคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020