เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีให้บริการเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าและรับฝากสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15561วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหักค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 (1) (ซ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15562วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าเช่าเครื่องจักรให้แก่บริษัทต่างประเทศ
         ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15563วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปิดเผยข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15564วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15586วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่านายหน้าให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15588วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงกำไรสุทธิจากการขายฝากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
         เสียภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15738วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการชำระเงินค่าปรึกษาทางเทคนิคไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15745วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2541
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15746วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการศูนย์กลาง
         การค้าสินค้าเกษตรและกิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15747วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020