เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้อำนาจประเมินดอกเบี้ยรับจากการเพิ่มทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11673วันที่ : 4 สิงหาคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11872วันที่ : 7 สิงหาคม 2541
3.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11962วันที่ : 11 สิงหาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ
         การจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12269วันที่ : 17 สิงหาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณรายจ่ายของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
         เงินตราต่างประเทศ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.72/2540 ฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12274วันที่ : 17 สิงหาคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ
         ถวายที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12361วันที่ : 19 สิงหาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12390วันที่ : 19 สิงหาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12392วันที่ : 19 สิงหาคม 2541
9.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีส่วนราชการเป็นผู้ทำสัญญาให้กู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12587วันที่ : 25 สิงหาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้กู้แก่บริษัทที่ลงหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12593วันที่ : 25 สิงหาคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020