เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณสินค้าคงเหลือตามมาตรา 65 ทวิ (6)
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01574วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำเงินสำรองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญฯ มาเป็นรายจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01611วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01612วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2541
4.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินของมหาวิทยาลัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01694วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินสำรองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญและดอกเบี้ยค้างชำระ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01817วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตองค์การบริการส่วนตำบล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01818วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติเปลี่ยนเกณฑ์การเฉลี่ยรายจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01885 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02152วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าสินค้าและค่าโฆษณาให้แก่บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02158วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนของบริษัทผู้รับประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02217วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020