เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : เงื่อนไขการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีกำไรหรือขาดทุนจากการปรับปรุงระบบ
         การแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04028วันที่ : 1 เมษายน 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำส่งภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04033วันที่ : 1 เมษายน 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04092วันที่ : 3 เมษายน 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04212วันที่ : 7 เมษายน 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04248วันที่ : 8 เมษายน 2541
6.
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.72/2540
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04270วันที่ : 9 เมษายน 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการร่วมค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04292วันที่ : 9 เมษายน 2541
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่ได้แบ่งแยกในนามเดิม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/04295วันที่ : 9 เมษายน 2541
9.
เรื่อง : หารือการปฏิบัติราชการของสรรพากรภาค กรณีอำนาจในการอนุมัติการผ่อนชำระภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05090วันที่ : 29 เมษายน 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนจากการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05098วันที่ : 29 เมษายน 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020