เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าจัดการที่ได้รับจากกองทุน
         เสริมสร้างสภาพคล่องของสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00626วันที่ : 21 พฤษภาคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีชำระราคาค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างจากเงินทดรองราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05165วันที่ : 7 พฤษภาคม 2541
3.
เรื่อง : อากรแสตมป์ การชำระอากรเป็นตัวเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05382วันที่ : 6 พฤษภาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05435วันที่ : 7 พฤษภาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขอรับใบผ่านภาษีสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นนักแสดงสาธารณะ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05436วันที่ : 7 พฤษภาคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาระภาษีของกองทุนส่วนบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05486วันที่ : 7 พฤษภาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายฝากที่ดินภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ไถ่ทรัพย์คืน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05592วันที่ : 13 พฤษภาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราของผู้ประกอบ
         กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05603วันที่ : 13 พฤษภาคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีสำหรับข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขาย
         เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07026วันที่ : 25 พฤษภาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07155วันที่ : 28 พฤษภาคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020