เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02855วันที่ : 5 มีนาคม 2541
2.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02858วันที่ : 5 มีนาคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีองค์การค้าของคุรุสภาของดเว้นไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03609วันที่ : 24 มีนาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักค่าใช้จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/399วันที่ : 4 มีนาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีคำนวณรายรับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/420วันที่ : 9 มีนาคม 2541
6.
เรื่อง : อากรแสตมป์ ค่าสินจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/464วันที่ : 12 มีนาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแจกของแถม
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/466วันที่ : 13 มีนาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/467วันที่ : 13 มีนาคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การรับจ้างปลูกต้นพันธุ์ไม้
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/473วันที่ : 16 มีนาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/484วันที่ : 17 มีนาคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020