เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
          กรณีรับโอน สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เช่าซื้อของสถาบันการเงินที่ถูกสั่งระงับการดำเนิน
          กิจการ 56 แห่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07455วันที่ : 3 มิถุนายน 2541
2.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานบริษัทยืมเงินทดรองไปจ่ายค่าจ้างทำของ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07875วันที่ : 8 มิถุนายน 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้แทนแยกราคาสินค้าและค่าติดตั้งออกจากกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07876วันที่ : 8 มิถุนายน 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07926วันที่ : 8 มิถุนายน 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08407วันที่ : 10 มิถุนายน 2541
6.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีตราสารสัญญาการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08409วันที่ : 10 มิถุนายน 2541
7.
เรื่อง : >ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08464วันที่ : 11 มิถุนายน 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริษัทเกาหลีทำสัญญาให้
         ความช่วยเหลือทางเทคนิค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08491วันที่ : 11 มิถุนายน 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้คู่สมรส
         ภายใน 5 ปีนับแต่วันได้มา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08493วันที่ : 11 มิถุนายน 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ้างนิติบุคคลต่างประเทศมาเพื่อฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08519วันที่ : 11 มิถุนายน 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020