เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผิด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14381วันที่ : 7 ตุลาคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้คู่สมรส
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14642วันที่ : 13 ตุลาคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการขาย
         อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14777วันที่ : 16 ตุลาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
         เงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14782วันที่ : 16 ตุลาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับทำงานให้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/14918วันที่ : 21 ตุลาคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ภาษีอากรค้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15120วันที่ : 27 ตุลาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/15195วันที่ : 28 ตุลาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1774วันที่ : 1 ตุลาคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ของกลุ่มเกษตรกร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1816วันที่ : 12 ตุลาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบกำกับภาษีโดยแยกราคาสินค้าและค่าบริการ
         ติดตั้งออกจากกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1854วันที่ : 19 ตุลาคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020