เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีไม่ได้ชำระอากรเป็นตัวเงินและขอขยายเวลาการชำระอากรเป็นตัวเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12917วันที่ : 2 กันยายน 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12918วันที่ : 2 กันยายน 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12982วันที่ : 3 กันยายน 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับเงินสนับสนุนการปรับปรุงสถานประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12984วันที่ : 3 กันยายน 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเฉลี่ยรายได้และรายจ่ายสำหรับกิจการที่ได้รับ
         การส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12998วันที่ : 3 กันยายน 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Cost Sharing) ให้กับบริษัทในเครือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13043วันที่ : 4 กันยายน 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13116วันที่ : 8 กันยายน 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผิดแบบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13117วันที่ : 8 กันยายน 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้
         เช่าซื้อจากสถาบันการเงินที่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13127วันที่ : 8 กันยายน 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13128วันที่ : 8 กันยายน 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020