เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10078วันที่ : 2 กรกฎาคม 2541
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่านายหน้าให้แก่
         บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10081วันที่ : 2 กรกฎาคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
         สำหรับเงินชดเชยการปฏิบัติงานที่ลูกจ้างทำงานไม่ถึง 5 ปี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10083วันที่ : 2 กรกฎาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทต่างประเทศให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร
         การจัดการและการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10085วันที่ : 2 กรกฎาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10163วันที่ : 6 กรกฎาคม 2541
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายที่เกิดจากการนำเงินของบริษัทไปลงทุนทำธุรกิจอื่น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10189วันที่ : 7 กรกฎาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10211วันที่ : 7 กรกฎาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์
         ในการจดทะเบียนประเภทให้ (ระหว่างจำนอง)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10215วันที่ : 7 กรกฎาคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายบ้านพร้อมที่ดินซึ่งการได้มาไม่พร้อมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10216วันที่ : 7 กรกฎาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการให้สินเชื่อ
         ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10257วันที่ : 10 กรกฎาคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020