เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/02858
วันที่: 5 มีนาคม 2541
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 103, มาตรา 119, มาตรา 122
ข้อหารือ: คู่สัญญาได้ยกเลิกสัญญาเดิมแล้วทำสัญญาใหม่ เมื่อได้มีการยกเลิกสัญญาแล้วอากรแสตมป์ที่ได้
ชำระไว้น่าจะเป็นอากรแสตมป์ชำรุด เนื่องจากคำสั่งของเจ้าพนักงานการประปาสามารถขอคืน
อากรแสตมป์ได้ตามมาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร ตามหนังสือกระทรวงการคลัง หมู่ที่
55327/2483 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2483 เรื่อง การขอคืนเงินค่าแสตมป์อากรที่ชำรุดเสียหาย ถูกต้อง
หรือไม่
แนววินิจฉัย: สำนักงานประปา มิใช่เจ้าพนักงานรัฐบาลตามมาตรา 119 แห่งประมวลรัษฎากร และค่า
อากรแสตมป์ที่ชำระไว้ตามสัญญาฉบับแรกไม่ถือเป็นอากรแสตมป์ชำรุด ไม่เข้ากรณีการขอคืนเงินค่า
แสตมป์อากรที่ชำรุดเสียหาย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง หมู่ที่ 55327/2483 ลงวันที่ 16 ธันวาคม
พ.ศ. 2483 นอกจากนี้ตามสัญญาจ้างดังกล่าวเข้าลักษณะตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ตาม
มาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร การยกเลิกสัญญาจึงไม่เสื่อมเสียแก่สิทธิการเรียกเก็บอากรแสตมป์ที่
ได้เรียกเก็บไปแล้ว มิใช่เรื่องการเสียค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไป ตามมาตรา 122 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่มีเหตุให้ต้องคืนค่าอากรแต่อย่างใด
เลขตู้: 61/26460

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020