เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.02918
วันที่: 6 มีนาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการขายพริกขี้หนูป่น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (ก)
ข้อหารือ: การประกอบกิจการขายพริกขี้หนูป่น ซึ่งบรรจุถุงพลาสติกแล้วรีดปากถุง โดยมิได้มีส่วนผสม
ของสารอื่นใดรวมอยู่ด้วยและการบรรจุถุงพลาสติกดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันความชื้นซึ่งจะทำให้เกิด
เชื้อรา อัลฟาร์ทอกซิล จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: การประกอบกิจการขายพริกขี้หนูป่น ตามข้อเท็จจริง เข้าลักษณะเป็น
การขายพืชผลทางการเกษตร อันเป็นผลของพืชที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสีย เพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง
ด้วยวิธีบด ตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าดังกล่าวใน
ราชอาณาจักร จึงอยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขตู้: 61/26466

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020