เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/420
วันที่: 9 มีนาคม 2541
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีคำนวณรายรับ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2 (6)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ สร้างอาคารชุดเพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป
และบริษัทฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการประกอบกิจการ เนื่องจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุดมีราคา
สูงกว่าราคาที่ซื้อขายจริง บริษัทฯ จะขอเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามราคาที่ซื้อขายจริงได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ซึ่งผู้ขายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตาม
มาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น รายรับที่ใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะต้อง
ใช้ราคาที่ได้รับ หรือราคาตามหนังสือสัญญาขายที่ดิน หรือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการ
โอน แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ดังนั้น กรณีนี้บริษัทฯ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโดยคำนวณรายรับจาก
ราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เลขตู้: 61/26474

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020