เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.03152
วันที่: 12 มีนาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินประกันสัญญาที่เรียกเก็บจากลูกค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79, มาตรา 82/10, มาตรา 86/10
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์สำนักงานมีกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา 3 ปี
โดยที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินประกันสัญญาจากลูกค้า ซึ่งมีเงื่อนไขว่าหากมีการยกเลิกสัญญาเช่าก่อน
กำหนด 3 ปี บริษัทฯ จะยึดเงินประกันดังกล่าวทันที แต่หากลูกค้าเช่าอุปกรณ์สำนักงานครบกำหนด 3 ปี
ตามสัญญาบริษัทฯ จะคืนเงินประกันสัญญาให้ หรือสามารถนำเงินประกันสัญญาไปหักกลบกับยอดค่าเช่าที่
ลูกค้ายังค้างชำระอยู่ได้ ดังนี้
1. เงินประกันตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น เมื่อเรียกเก็บจากลูกค้าจะถือเป็นฐานภาษีเพื่อ
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) ได้หรือไม่
2. เมื่อครบ 3 ปี บริษัทฯ จะต้องคืนเงินประกันสัญญาให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องออกใบ
กำกับภาษีให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ ถ้าต้องออกให้ บริษัทฯ สามารถใช้เป็นภาษีซื้อเพื่อหักกับภาษีขายตามปกติ
ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตามข้อ 1 การที่บริษัทฯ เรียกเก็บเงินประกันสัญญาจากลูกค้าตามข้อเท็จจริง
เงินประกันสัญญาเป็นเงินที่บริษัทฯ รับมาโดยมีหน้าที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงต้องนำเงินประกัน
ดังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีตามข้อ 2 บริษัทฯ จะคืนเงินประกันสัญญาจำนวนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่าหรือจะนำเงินประกันนั้นไปหักกับยอดค่าเช่าที่ลูกค้าค้างจ่ายแล้วจึงคืนส่วนที่เหลือให้ บริษัทฯ มี
สิทธิ์ออกใบลดหนี้ซึ่งมีรายการตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้เช่าได้ ตามมาตรา
82/10 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26485

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020