เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/464
วันที่: 12 มีนาคม 2541
เรื่อง: อากรแสตมป์ ค่าสินจ้าง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 104
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างทำของ โดยทำสัญญาจ้างทำของกับลูกค้า 2 กรณี คือ
(1) ระบุมูลค่างานและภาษีมูลค่าเพิ่มแยกออกจากกัน โดยบริษัทฯ ปิดอากรแสตมป์ในสัญญา
คำนวณจากมูลค่างาน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2) รวมมูลค่างานและภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยกัน โดยบริษัทฯ ปิดอากรแสตมป์ในสัญญาโดย
คำนวณจากมูลค่างานที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้
บริษัทฯ หารือว่า การปิดอากรแสตมป์ในต้นฉบับสัญญาจ้างทำของของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: สัญญาจ้างทำของเป็นตราสารตามลักษณะแห่งตราสาร 4. รับจ้างทำของแห่ง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ผู้รับจ้างต้องเสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือ
เศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมคำนวณด้วย
เลขตู้: 61/26497

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020