เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/466
วันที่: 13 มีนาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแจกของแถม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8), มาตรา 78, มาตรา 79, มาตรา 79(4), มาตรา 82/5, มาตรา 82/5(1)
(2) (3) และ (4), มาตรา 86, มาตรา 87, มาตรา 87/3, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 17), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 22),
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)
ข้อหารือ: บริษัทฯ จำหน่ายสินค้ารถยนต์ มีการแจกของแถมให้กับลูกค้าหลายอย่างด้วยกันมูลค่า
ของแถมแต่ละอย่างโดยเฉลี่ย 1,000 บาท โดยของแถมดังกล่าวติดไปกับตัวสินค้า กรณี
1. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของแจก แถม บริษัทฯ มีสิทธิ์นำมาเป็นเครดิตได้หรือไม่ มี
วิธีการลงรายการในรายงานอย่างไร ต้องนำมูลค่าสินค้ามารวมเป็นมูลค่าฐานภาษีหรือไม่ และต้องระบุ
รายการไว้ในใบกำกับภาษีหรือไม่
2. แจกของรางวัลเป็นสินค้าประเภทรถจักรยานยนต์ ทองคำ โดยการจับฉลากชิงโชค
ภาษีซื้อบริษัทฯ มีสิทธิ์นำมาเป็นเครดิตได้หรือไม่ ต้องลงรายการในรายงานอย่างไร และเมื่อจ่ายรางวัล
ถือเป็นการขาย จะต้องปฏิบัติอย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. แจกหรือแถมสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีสิทธิ์นำภาษีซื้อของสินค้าที่แจก
หรือแถมดังกล่าวไปลงรายงานภาษีซื้อและนำไปเครดิตภาษีได้เพราะเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การประกอบกิจการไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/5 (1) (2) (3) และ (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 และต้องจัดทำรายงานตามมาตรา 87 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 22) เรื่อง
กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน
การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ ตามมาตรา 87 และ
มาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เมื่อบริษัทฯ แจก
หรือแถมสินค้าให้กับลูกค้าถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1 (8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้ามูลค่าสินค้าที่
แถมไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายก็ไม่ต้องนำไปรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 40) เรื่องกำหนดลักษณะและเงื่อนไขค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษีตาม
มาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 แต่บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้อง
ออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่ขายและสินค้าที่แจกหรือแถมนั้น โดยระบุรายการสินค้าที่แจกหรือแถมไว้ใน
ใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันกับสินค้าที่ขาย
2. กรณีตาม 2. ภาษีซื้อสำหรับสินค้าที่จ่ายเป็นรางวัลให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีสิทธิ์นำภาษีซื้อ
ของสินค้าที่เป็นรางวัลนั้นไปลงรายงานภาษีซื้อ และนำไปเครดิตภาษีได้เพราะเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการประกอบกิจการไม่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องจัดทำ
รายงาน ลงรายการในรายงานฯ เช่นเดียวกับสินค้าที่แจกหรือแถมตาม 1. และเมื่อบริษัทฯ จ่ายรางวัล
ให้กับลูกค้าถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1 (8) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องนำมูลค่าของรางวัล
ที่จ่ายนั้นไปรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
และบริษัทฯ จะต้องจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีขายให้แก่ลูกค้าเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เกิดขึ้น ตามมาตรา 78 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26499

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020