เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/467
วันที่: 13 มีนาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3
ข้อหารือ: บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 25 โดยสามารถที่จะนำคนต่างด้าวผู้ชำนาญการเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ (ไม่เกิน 3 คน) บริษัทฯ จะต้องจัดหาที่พัก และการเดินทางให้ด้วย ผู้ชำนาญการ
ดังกล่าวมิได้ประกอบอาชีพอื่น หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่ง บริษัทฯ จึง
หารือว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: หากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พัก
และการเดินทางให้แก่ผู้ชำนาญการจากต่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ถ้าเป็นการเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทฯ
โดยเฉพาะ ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการและหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวมี
ภาษีซื้อ บริษัทฯ ย่อมมีสิทธินำภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา
82/3 แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อคำนวณภาษีแล้ว มีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย บริษัทฯ มีสิทธิขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้
เลขตู้: 61/26500

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020