เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.03385
วันที่: 17 มีนาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบลดหนี้เนื่องจากการยกเลิกการขายสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/10(3), มาตรา 86/10, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 18)
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ
บริษัทฯประกอบกิจการรับจัดการขายทอดตลาดรถยนต์ให้แก่เจ้าของรถยนต์ และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับ
อนุญาตให้เป็นผู้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.
2474 ในการขายทอดตลาดรถยนต์ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว ผู้ที่ประมูลซื้อ
รถยนต์ได้จะต้องชำระราคาในวันที่ประมูลได้อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 10 ของราคารถยนต์ และเมื่อ
ชำระราคาครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อก็สามารถรับรถยนต์ไปได้ ส่วนหลักฐานทางทะเบียนจะโอนกันในภายหลัง
ในการรับชำระราคาและส่งมอบรถยนต์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรไป
แล้ว ต่อมากรณีที่ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ไม่สามารถโอนหลักฐานทางทะเบียนให้ผู้ซื้อได้ ซึ่งตาม
ข้อตกลงการซื้อขายต้องเป็นอันยกเลิก โดยผู้ซื้อได้คืนรถยนต์ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์
ได้คืนเงินค่ารถยนต์และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ซื้อ ดังนั้นในการยกเลิกการซื้อขายดังกล่าว ลูกค้าซึ่งเป็น
เจ้าของรถยนต์มีสิทธิออกใบลดหนี้ได้หรือไม่ ถ้ามีสิทธิออกใบลดหนี้จะนำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบลดหนี้นั้นไป
คำนวณหักจากภาษีขายได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขายทอดตลาดรถยนต์ของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ซื้อได้รับมอบรถยนต์ไปแล้ว ต่อมาเจ้าของรถยนต์ไม่สามารถโอนหลักฐานทางทะเบียน
ให้แก่ผู้ซื้อได้ ซึ่งตามข้อตกลงในการขายทอดตลาดจะต้องยกเลิกการขายรถยนต์คันดังกล่าว ดังนี้ เมื่อ
ผู้ซื้อคืนรถยนต์ให้แก่เจ้าของรถยนต์และเจ้าของรถยนต์คืนเงินค่ารถยนต์และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ซื้อ
เจ้าของรถยนต์ย่อมมีสิทธิออกใบลดหนี้ เหตุเนื่องจากมีการคืนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ผู้ประกอบการจดทะเบียนและผู้ซื้อสินค้าซึ่งได้กระทำภายในเวลาอันสมควร ตามมาตรา 82/10 (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 18)ฯ ลงวันที่
27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
2. เจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนำภาษีขายที่
คำนวณจากมูลค่าของสินค้าที่ลดลงนั้นมาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ได้ออกใบลดหนี้ ตาม
มาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26504

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020