เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/484
วันที่: 17 มีนาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, มาตรา 39, มาตรา 69 ทวิ, มาตรา 69 ตรี
ข้อหารือ: บริษัท ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช, อุปกรณ์ และ
อะไหล่โรงสีทุกชนิด บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ขนาด 30 ตันต่อวัน
พร้อมโรงคลุม และเครื่องตรวจสอบคุณภาพผลิตผลกับสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในราคา
เครื่องละประมาณ 1,301,100 บาท เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินค้าจากสหกรณ์ฯ บริษัทฯ จะต้องถูกหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: สหกรณ์ฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์ฯ แต่ไม่เข้าลักษณะเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามความหมาย "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามเมื่อสหกรณ์ฯ จ่ายเงินได้
ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สหกรณ์ฯ ยังคงมีหน้าที่หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากกรณี
ดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้า สหกรณ์ฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด อีก
ทั้งสหกรณ์ฯ ไม่มีฐานะเป็นองค์การของรัฐบาล จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เช่นเดียวกัน
เลขตู้: 61/26506

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020