เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/499
วันที่: 19 มีนาคม 2541
เรื่อง: อากรแสตมป์ การปิดอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 104
ข้อหารือ: การปิดแสตมป์บริบูรณ์ ประเภทกิจการ "ให้เช่าซื้อรถยนต์" ผู้ประกอบการปิดแสตมป์บริบูรณ์
ตราสารสัญญาเช่าซื้อจากมูลค่าของรถยนต์ที่ให้เช่าซื้อหักด้วยเงินที่ผู้เช่าซื้อชำระล่วงหน้าให้แก่ผู้ขาย
รถยนต์ (เงินดาวน์) โดยให้เหตุผลว่าไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจากผู้เช่าซื้อรถยนต์ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตราสารสัญญาเช่าซื้อตามอัตราที่กำหนดใน
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ทุกจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งราคาทั้งหมดโดยไม่
หักเงินชำระล่วงหน้า (เงินดาวน์) ตามบทบัญญัติมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บ
เลขตู้: 61/26514

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020