เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/03609
วันที่: 24 มีนาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีองค์การค้าของคุรุสภาของดเว้นไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 2, มาตรา 50(4), มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ: องค์การค้าของคุรุสภา เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีหน่วยงานสาขาอยู่ทั้งในกรุงเทพและ
ต่างจังหวัด หากองค์การค้าฯ และหน่วยงานสาขาจะงดเว้นไม่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีซื้อสินค้าหรือ
จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 (4) และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
หรือบทบัญญัติอื่น ๆ ที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: องค์การค้าของคุรุสภาเป็นหน่วยงานธุรกิจสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
ถือเป็นองค์การของรัฐบาลตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีถ้าองค์การค้าฯ จ่าย
เงินได้พึงประเมินดังต่อไปนี้
1. ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงการจ่ายซื้อ
พืชผลทางการเกษตร ให้แก่ผู้รับรายหนึ่ง ๆ มีจำนวนทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะ
ได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ถึง 10,000 บาทก็ดี องค์การค้าฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1
ของเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
2. ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด องค์การ
ค้าฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 69 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26518

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020