เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.03822
วันที่: 30 มีนาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2, คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 33/2540ฯ
ข้อหารือ: ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 33/2540 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2540 ในกรณีดังนี้
1. คำว่า "บุคคลอื่น" หมายความรวมถึงผู้เช่าห้องชุดด้วยหรือไม่ ในกรณีที่เจ้าของห้องชุด
ไม่ได้เข้าอยู่อาศัย แต่ได้ให้ญาติพี่น้อง เพื่อน หรือบุคคลอื่นเช่าแทน และสามารถใช้บริการทุกอย่างที่
นิติบุคคลอาคารชุดจัดหา หรือมีอยู่ เช่นเดียวกับเจ้าของห้องชุด จะถือว่านิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว เข้า
หลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นตามคำวินิจฉัยหรือไม่
2. กรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดมีการขายสินค้าหรือให้บริการแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลตาม 1.
จึงต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีรายรับดังกล่าวมากกว่า 600,000 บาทต่อปี นิติบุคคลอาคารชุด
นั้นจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนที่เป็นเงินกองทุน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค และ
รายจ่ายอื่นที่จำเป็นหรือไม่ และถ้าได้รับการยกเว้น นิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวจะขออยู่ในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของรายรับอื่นที่ไม่ได้รับยกเว้นต่อไปได้หรือไม่
3. ถ้านิติบุคคลอาคารชุดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น นิติบุคคลอาคารชุดนั้นจะต้อง
อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด หรือต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะส่วนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ หรือ
ส่วนที่ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการกับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าของห้องชุด
แนววินิจฉัย: 1. กรณีเจ้าของห้องชุดไม่ได้อาศัยอยู่ในห้องชุดเอง แต่ได้ให้บุคคลอื่นเช่าห้องชุดนั้น และ
นิติบุคคลอาคารชุดได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ จากเจ้าของห้องชุดหรือ
ผู้เช่าห้องชุด นิติบุคคลอาคารชุดจะออกใบกำกับภาษีให้แก่เจ้าของห้องชุด ทั้งในรายที่ใช้ห้องชุด
ด้วยตนเอง และในรายที่นำห้องชุดออกให้เช่า หรือในบางกรณีอาจออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เช่าห้องชุด
โดยตรง นิติบุคคลอาคารชุดนั้น ก็ไม่เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องนำเงินกองทุน ค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่า
สาธารณูปโภคที่เป็นค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นมารวมคำนวณเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. กรณีนิติบุคคลอาคารชุดขายสินค้าหรือให้บริการแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่เจ้าของห้องชุด
และมีรายรับในส่วนนี้เกิน 600,000 บาทต่อปี จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะจากยอดรายรับที่ได้รับ
จากการขายสินค้าหรือให้บริการกับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าห้องชุดเท่านั้น ส่วนของ
รายรับที่เป็นเงินกองทุน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภคที่เป็นค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์
หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นที่เรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าห้องชุด ไม่ต้องนำมารวมคำนวณ
เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ถ้านิติบุคคลอาคารชุดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ตาม
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 33/2540 ฯ นิติบุคคลอาคารชุดนั้นยังต้องอยู่ในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะส่วนไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามคำวินิจฉัย หรือส่วนที่ขายสินค้าหรือให้บริการกับบุคคลอื่น
เท่านั้น
เลขตู้: 61/26538

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020