เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04033
วันที่: 1 เมษายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำส่งภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9, มาตรา 65 ทวิ (5)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรับชำระหนี้และจ่ายชำระ
หนี้เป็นเงินตราต่างประเทศ ในการจ่ายชำระหนี้ซึ่งต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ
อย่างไร
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น เป็นการหักภาษีนำส่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่ใช่การชำระหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศที่ต้องคำนวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย เพื่อประโยชน์
ในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด จึงต้อง
คำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ใช้
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามอัตราถัวเฉลี่ยประจำเดือนของเดือนที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยคำนวณไว้ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของ
เดือนถัดไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2524
เลขตู้: 61/26553

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020