เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04092
วันที่: 3 เมษายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (5), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.68/2541ฯ
ข้อหารือ: การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ กรณีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยทรัพย์สินตามบัญชีที่เกิดจากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านี้เข้าเงื่อนไขเป็นทรัพย์สินที่จะต้องมี
การคำนวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 65 ทวิ (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย: ปัจจุบันได้มีคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.68/2541 เรื่อง ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2541 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจ
และแนะนำบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะนำข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ามาบันทึกบัญชี ณ วันทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ทำให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีเงินตราทรัพย์สินหรือหนี้สิน ที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
ต้องคำนวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26558

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020