เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04248
วันที่: 8 เมษายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56
ข้อหารือ: คณะบุคคลอันประกอบด้วยนาย A นาง B นาย C และนาง D ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทำ
การซื้อขายที่ดิน ในปีภาษี 2532 ได้มีการซื้อที่ดินบางแปลงโดยมีการระบุชื่อบุคคลในคณะบุคคลเพียงสาม
คนและได้ขายไปเมื่อปีภาษี 2534 โดยได้นำเงินได้จากการขายที่ดินดังกล่าวทั้งหมดไปรวมคำนวณยื่นแบบ
ภ.ง.ด.90 ในนามของคณะบุคคลที่มีชื่อทั้งสี่คน ขอทราบว่า
1. การยื่นแบบฯ รวมนั้นเป็นการยื่นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
2. หากไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คณะบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป
3. ขอให้กรมสรรพากรอนุญาตให้คณะบุคคลยื่นแบบรวมกันได้เป็นกรณีพิเศษ
แนววินิจฉัย: 1. กรณีการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากรมิได้
กำหนดคำนิยามคำว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล" ไว้อย่างไร การจัดตั้งจึงกระทำ
ได้โดยสัญญา ตามมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังนั้น เมื่อตามข้อเท็จจริงบุคคลทั้งสี่คนได้แสดงเจตนาตกลงเข้ากันเพื่อซื้อที่ดินมาเพื่อขาย
กรณีจึงถือได้ว่าบุคคลทั้งสี่มีเจตนาในการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ในการ
เสียภาษีจึงต้องเสียภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลทั้งสี่คนนั้น
2. สำหรับกรณีการเสียภาษีในปีภาษี 2534 แม้ตามสัญญาซื้อขายจะได้ระบุชื่อบุคคลเพียง
สามคนคือ นาย A นาง B และนาย C โดยบุคคลทั้งสามได้นำเงินได้จากการขายที่ดินดังกล่าว ไป
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ในนามของคณะบุคคลทั้งสี่คนแล้ว กรณีถือได้ว่า เมื่อบุคคลทั้งสี่คนมีเจตนาใน
การตกลงเข้ากันเพื่อการซื้อขายที่ดินดังกล่าว และแม้ตามสัญญาซื้อขายจะได้ระบุชื่อบุคคลเพียงสามคน
บุคคลที่สี่จึงถือเป็นตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อ ตามมาตรา 806 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น
การเสียภาษีเงินได้สำหรับการขายที่ดินดังกล่าวในนามของคณะบุคคลทั้งสี่คนจึงชอบด้วยมาตรา 56 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว
เลขตู้: 61/26568

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020