เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/04295
วันที่: 9 เมษายน 2541
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินที่ได้แบ่งแยกในนามเดิม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 27 ตรี, มาตรา 91/1(4), มาตรา 91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: นาย ก. ได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ 11111, 11112 และ 11113 มาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมา
ได้ขายไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2540 เป็นเงิน 850,000.- บาท และได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นเงิน 40,953.- บาท โดยขอผ่อนชำระภาษี
จำนวน 3 งวด ชำระงวดที่ 1 ไปแล้วจำนวน 13,104.96 บาท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541
การขายที่ดินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ที่จะต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. นาย ก. ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 1234 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 3
ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2510 ต่อมาได้แบ่งแยกที่ดินในนามเดิมเป็นโฉนดเลขที่
11111 และ 11112 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2532 และโฉนดเลขที่ 11113 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2539 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไม่ถือเป็นการขายตามมาตรา 91/1 (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร การนับจำนวนปีที่ได้มาของที่ดินทั้งสามโฉนดที่ได้แบ่งแยกนี้ จึงต้องนับตามกำหนดเวลาที่
ได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ 1234 คือวันที่ 4 สิงหาคม 2510 เมื่อ นาย ก. ได้ขายที่ดินทั้งสามโฉนดนั้นเมื่อวันที่
11 กันยายน 2540 จึงเป็นการขายที่ดินที่แบ่งแยกในนามเดิมเกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งที่ดินนั้น ไม่ถือ
เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา
91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับมาตรา 3 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 แต่
อย่างใด
2. กรณีที่นาย ก. ได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายที่ดินทั้งสามโฉนดดังกล่าวแล้ว
จึงเป็นการเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย นาย ก. มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษี (แบบ ค.10) ภายใน 3
ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ท่านมี
ภูมิลำเนาอยู่ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26577

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020