เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05090
วันที่: 29 เมษายน 2541
เรื่อง: หารือการปฏิบัติราชการของสรรพากรภาค กรณีอำนาจในการอนุมัติการผ่อนชำระภาษีอากร
ข้อกฎหมาย: ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนชำระภาษีอากร พ.ศ. 2539, มาตรา 47 และ มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้อหารือ: 1. กรมสรรพากรได้อนุมัติให้ฟ้องล้มละลายแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. และนาย ข. (หุ้นส่วน
ผู้จัดการของห้างฯ) ซึ่งเป็นผู้ค้างภาษีอากร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 โดยพนักงานอัยการจังหวัดได้
ส่งฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2540 ระหว่างที่คดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาล ผู้ค้าง
ภาษีอากรได้มีคำร้องขอผ่อนชำระภาษีอากร โดยจัดให้มีธนาคารค้ำประกันยื่นต่อจังหวัด เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2540 จังหวัดจึงส่งคำร้องขอผ่อนชำระภาษีอากร ตามแบบ ท.ป.2 ไปให้สำนักงาน
สรรพากรภาค 11 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบฯ แต่เนื่องจากขณะนั้น สำนักงานสรรพากรภาค 11
ยังไม่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้จังหวัดจึงได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังสำนักงานสรรพากรภาค 12 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2. ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540 คำร้องขอผ่อนชำระภาษีตามแบบ ท.ป.2 ดังกล่าว
ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชำระภาษีตามที่ร้องขอได้ โดยมีนาง ค. เป็นผู้ลงนามอนุมัติในฐานะ
"ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศรักษาการในตำแหน่งสรรพากรภาค 12 รักษาราชการแทน
สรรพากรภาค 11" เนื่องจากในวันดังกล่าว นาย ง. สรรพากรภาค 12 ไปราชการต่างท้องที่
3. หลังจากที่สำนักงานสรรพากรภาค 12 ได้ส่งแบบ ท.ป.2 ที่ได้ลงนามอนุมัติให้
ผ่อนชำระกลับคืนให้จังหวัดระนองเพื่อแจ้งให้ผู้ค้างภาษีอากรได้ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2540
จังหวัดได้รายงานให้สรรพากรภาค 12 พิจารณาก่อนฟ้องคดีล้มละลายตามคำร้องขอของผู้ค้างภาษีอากร
เพราะเห็นว่าผู้ค้างภาษีอากรได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระภาษีอากรแล้ว สรรพากรภาค 12 พิจารณาเห็นว่า
การอนุมัติให้ผ่อนชำระภาษีอากรดังกล่าว โดยมีผู้รักษาการเป็นผู้ลงนามยังไม่น่าจะถูกต้อง โดยมี
ความเห็นว่า คำสั่งกรมสรรพากร ที่ 494/2540 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2540 ระบุให้นาย ง. ตำแหน่ง
สรรพากรภาค (เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 9) สำนักงานสรรพากรภาค 12 เป็นผู้รักษาราชการแทน
สรรพากรภาค 11 จึงน่าจะมีผลเป็นการมอบอำนาจแก่ตัวบุคคลเป็นการเฉพาะ มิได้เป็นการมอบ
โดยตำแหน่ง การอนุมัติให้ผ่อนชำระภาษีอากรที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดผลเสียหายต่อทางราชการในภายหลัง
ได้ โดยขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาถอนฟ้องคดีล้มละลายของสำนักงานสรรพากรภาค 11
สำนักงานสรรพากรภาค 11 จึงหารือว่า การอนุมัติให้ผ่อนชำระภาษีอากรแก่ผู้ค้าง
ภาษีอากรรายดังกล่าว โดยนาง ค. เป็นผู้ลงนามอนุมัติ ในฐานะรักษาการในตำแหน่งสรรพากรภาค 12
รักษาราชการแทนสรรพากรภาค 11 เป็นการถูกต้องแล้วเพียงใดหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจะต้องดำเนินการอย่างไร
แนววินิจฉัย: ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ 494/2540 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2540 แต่งตั้งให้นาย ง.
ตำแหน่งสรรพากรภาค (เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 9) สำนักงานสรรพากรภาค 12 เป็นผู้รักษา
ราชการแทนสรรพากรภาค 11 ดังนั้น นาย ง. จึงมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับสรรพากรภาค 11 ทั้งนี้
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และเมื่อนาย ง. ใน
ฐานะผู้รักษาราชการแทนสรรพากรภาค 11 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้การที่นาง ค. ผู้
อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสรรพากรภาค 12 ได้ลงนามอนุมัติให้ผ่อนชำระภาษีอากร
แก่ผู้ค้างภาษีอากรในฐานะรักษาการในตำแหน่งสรรพากรภาค 12 และรักษาราชการแทนสรรพากรภาค
11 โดยมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนสรรพากรภาค 11 จากอธิบดีกรมสรรพากร ตามมาตรา
47 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงเป็นการลงนามอนุมัติให้ผ่อนชำระ
ภาษีอากรโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
ดังนั้น การลงนามอนุมัติให้ผ่อนชำระภาษีอากรแก่ผู้ค้างภาษีอากรกรณีดังกล่าว จึงไม่เป็นไป
ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนชำระภาษีอากร พ.ศ. 2539 ข้อ 6 ผู้มีอำนาจอนุมัติให้
ผ่อนชำระภาษีอากร จึงควรยกเลิกแบบ ท.ป.2 เลขที่ 1/2541 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2540 ซึ่งลงนาม
อนุมัติโดยนาง ค. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการในตำแหน่งสรรพากรภาค 12 แล้ว
จัดทำ ท.ป.2 คำขอผ่อนชำระภาษีอากรใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนชำระ
ภาษีอากร พ.ศ. 2539 เพื่อพิจารณาดำเนินการถอนฟ้องคดีล้มละลายตามคำร้องขอของผู้ค้างภาษีอากร
ต่อไป
เลขตู้: 61/26621

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020