เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05098
วันที่: 29 เมษายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนจากการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1), มาตรา 40(6)
ข้อหารือ: โรงพยาบาลฯ ได้เปิดบริการตรวจและรักษาผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการมาตั้งแต่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยแพทย์ที่ทำการตรวจและรักษาไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำ
เช่นเดียวกับเงินเดือนหรือค่าล่วงเวลา แต่จะได้รับค่าตรวจและรักษาจากผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
ค่าตอบแทนที่แพทย์ได้รับดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด
แนววินิจฉัย: หากแพทย์ที่มาทำการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่คลินิกพิเศษในช่วงนอกเวลาราชการ เป็นแพทย์
ประจำซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากโรงพยาบาลฯ อยู่แล้ว และโรงพยาบาลฯ เป็นผู้เรียกเก็บค่ารักษา
จากผู้ป่วยแล้วจ่ายให้แพทย์ กรณีถือว่าค่าตอบแทนที่แพทย์ได้รับเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26625

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020