เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.11382
วันที่: 29 กรกฎาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อรถยนต์นั่งที่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์ มีไว้เพื่อให้ลูกค้าทดลองขับเป็นการสาธิต
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 65 ตรี, มาตรา 82/5, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทุกชนิด รวมทั้งรถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกิน
10 คนจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ และการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ บริษัทฯ เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2539 ในการประกอบการเพื่อส่งเสริม
การขาย บริษัทฯ ได้ซื้อรถยนต์ HONDA ACCORD และ HONDA ODESSY (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7
คน) มาให้ลูกค้าทดลองขับเพื่อเป็นการสาธิต (Demonstration) จากบริษัทฮอนด้าคาร์ส์
(ประเทศไทย) จำกัดซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขให้ซื้อได้เพียงรุ่นละ 1 คัน ในราคาต่ำกว่าราคาปกติ และได้
ระบุในใบกำกับสินค้าสำหรับผู้จำหน่าย/ใบกำกับภาษีว่า "รถทดลองขับสาธิต" หรือ "Demonstration
Car" โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ของบริษัทฯ และลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินถาวรเพื่อหัก
ค่าเสื่อมราคาตามประมวลรัษฎากร ทั้งนำภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษี ซึ่งเมื่อรถยนต์
รุ่นดังกล่าวหมดไปจากตลาดหรือล้าสมัยแล้วประมาณ 1-2 ปี บริษัทฯ ก็จะต้องจำหน่ายให้กับลูกค้าใน
ราคาไม่ต่ำกว่าราคาตามบัญชีหรือมีกำไร พร้อมทั้งออกใบกำกับภาษีขายให้กับลูกค้าเสมือนได้ขายสินค้า
โดยปกติทั่วไป
ต่อมาได้รับแจ้งจาก สพท. ว่าภาษีซื้อรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คน ดังกล่าว เป็น
ภาษีซื้อต้องห้ามตามข้อ 2 (1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5 (6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 แต่บริษัทฯ มีความเห็นว่าภาษีซื้อดังกล่าวไม่เป็น
ภาษีซื้อต้องห้ามแต่อย่างใด พร้อมส่งสำเนาใบกำกับสินค้าสำหรับผู้จำหน่าย สำเนาใบกำกับภาษี และ
สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์ ทดลองขับสาธิตดังกล่าวในนามของบริษัทฯ ไปเพื่อพิจารณา
แนววินิจฉัย: 1. บริษัทฯ ซื้อรถยนต์ HONDA ACCORD และ HONDA ODESSY มาเพื่อใช้เป็นรถยนต์ให้
ลูกค้าทดลองขับเป็นการสาธิตเพื่อส่งเสริมการขาย และได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ของบริษัทฯ ทั้งได้
ลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินถาวรคำนวณหักค่าเสื่อมราคา รถยนต์ดังกล่าวจึงไม่เป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย แต่
เป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นการลงทุน ต้องห้ามนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา
65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ให้คำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินใน
การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิได้ตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร และ
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
2. รถยนต์ทดลองขับเป็นการสาธิต HONDA ACCORD เข้าลักษณะเป็นรถเก๋งและ HONDA
ODESSY เข้าลักษณะเป็นรถยนต์ที่มีหลังคาติดเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวรด้านข้างหรือด้านหลังคนขับมี
ประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ถือเป็นรถยนต์นั่งตามกฎหมายพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และถือเป็นทรัพย์สิน
ที่บริษัทฯ มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการ มิใช่สินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายในการประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์
นั่งโดยตรงดังนั้น แม้บริษัทฯจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนกิจการขายรถยนต์ แต่ภาษีซื้อจากการซื้อ
รถยนต์ดังกล่าวต้องห้ามมิให้นำไปหักออกจากภาษีขาย ตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับข้อ 2 (1) วรรคหนึ่ง ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)ฯ
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 50)ฯ ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2537
เลขตู้: 61/26946

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020