เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/11673
วันที่: 4 สิงหาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้อำนาจประเมินดอกเบี้ยรับจากการเพิ่มทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา65 ทวิ (4)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการสร้างอพาทเม้นท์ให้เช่า มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ได้รับ
ชำระครบถ้วนแล้ว ต่อมาปี 2538 บริษัทฯ ต้องการขยายกิจการของบริษัทฯ จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
500,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่ม 1,995,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100
บาท และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 หลังจากมีมติให้เพิ่มทุน ผู้ถือหุ้น
บางรายขาดสภาพคล่องทำให้การเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีผู้ถือหุ้นค้างชำระหุ้นเพิ่มทุนในปี 2539 จำนวน
138,866,400 บาท และในปี 2540 มีการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนทำให้จำนวนค่าหุ้นเพิ่มทุน
ค้างชำระอยู่ 120,000,000 บาท ซึ่งต่อมาปลายปี 2540 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนเท่ากับ
จำนวนเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ค้างชำระทั้งหมดจำนวน 120,000,000 บาท บริษัทฯ เข้าใจว่าค่าหุ้นเพิ่มทุนที่
ผู้ถือหุ้นค้างชำระดังกล่าว บริษัทฯ ยังไม่ได้รับมา จึงไม่อาจถือว่าบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ยืมเงินโดยไม่คิด
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเหตุอันสมควรถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จึงไม่มีเงินสดอยู่จริง เจ้าพนักงานประเมินจะใช้อำนาจประเมินดอกเบี้ยจากจำนวนเงินมูลค่าหุ้นจากการ
เพิ่มทุนที่ยังไม่ได้รับ ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้
เลขตู้: 61/26962

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020