เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/11872
วันที่: 7 สิงหาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีขอคืนภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา27 ตรี
ข้อหารือ: นาย ก. ได้จองบ้านทาวน์เฮ้าส์ของ บริษัท ข. จำกัด 1 หลัง เมื่อปี พ.ศ.
2536 และจับได้รางวัลตกแต่งบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์มูลค่า 300,000 บาท บริษัทฯ ผู้จ่ายรางวัลได้หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ในอัตราร้อยละ 5.0 เป็นเงิน 15,000 บาท นำส่งกรมสรรพากรแล้วเมื่อเดือน
สิงหาคม 2536 โดยบริษัทฯ จะนำเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งให้ตามสัญญาเมื่อทาวน์เฮ้าส์เสร็จ ต่อมาบริษัทฯ
มีปัญหาทาวน์เฮ้าส์ไม่ได้สร้างตามที่ตกลงกันไว้ นาย ก. กับบริษัทฯ จึงได้ตกลงยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย
ทาวน์เฮ้าส์ มีผลให้สิทธิในการรับรางวัลมูลค่า 300,000 บาท ซึ่งมีอยู่ตามสัญญาสิ้นสุดไป นาย ก. จึง
ได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร เนื่องจากยังไม่ได้รับรางวัลจึงยังไม่มีภาษีที่จะต้องเสียแต่อย่างใด
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงเป็นกรณีที่นาย ก. ยังมิได้รับเงินได้ฯ จริง จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
เงินได้แต่ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีจำนวนดังกล่าวได้ภายใน 3 ปี นับแต่วัน
สุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตรี วรรคแรก แห่ง
ประมวลรัษฎากร (ซึ่งในกรณีนี้ คือ วันที่ 31 มีนาคม 2537) ดังนั้น เมื่อนาย ก. ยื่นคำร้องขอคืน
ภาษีอากรตามแบบ ค.10 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2539 จึงเป็นการขอคืนภาษีภายในกำหนดเวลา นาย ก.
มีสิทธิ์ได้รับคืนภาษีตามที่ได้ยื่นคำร้องขอคืนไว้
เลขตู้: 61/26971

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020