เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/12361
วันที่: 19 สิงหาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39, มาตรา 41 ทวิ, มาตรา 50 (5), มาตรา 65 ทวิ (4), มาตรา 69 ตรี
ข้อหารือ: กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติในการเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีที่มีผู้
น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดลองส่วนหนึ่งของโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ว่า ในการจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเรียกเก็บ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีผู้โอนเป็นบุคคลธรรมดา การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่กัน
โดยไม่มีค่าตอบแทน ถือเป็นการ "ขาย" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร โดยถือว่าผู้โอนเป็น
ผู้มีเงินได้และมีหน้าที่ต้องนำเงินได้จากการโอนดังกล่าว ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามมาตรา 41 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
สำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ถือว่าผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้ ตามมาตรา 50 (6)
แห่งประมวลรัษฎากร ผู้โอนจึงมีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยคำนวณภาษีตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
มาตรา 48 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีผู้โอนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยหลักการ การโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยไม่มีค่าตอบแทน ถือเป็นการโอน
โดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินค่าตอบแทน ตามราคาตลาดในวันที่โอนตาม
มาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร และตามมาตรา 50 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ถือว่า "
ผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้" (ตามมาตรา 69 ตรี ให้นำมาใช้โดยอนุโลม) ดังนั้น กรณีการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองใน อสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทน เจ้าพนักงานที่ดินในฐานะ
เจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร มีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดในวันที่โอน และ
ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 โดยถือว่า ผู้โอนเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
แต่สำหรับกรณีการน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็น
สถานที่ทดลองส่วนหนึ่งของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นโครงการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ดังนั้น การน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินดังกล่าว โดยไม่มีค่าตอบแทน จึงถือว่าเป็นกรณีที่
มีเหตุอันสมควร ที่เจ้าพนักงานประเมินจะใช้อำนาจประเมิน ตามราคาตลาดในวันที่โอน ตามมาตรา 65
ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้
ดังนั้น กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล น้อมเกล้าถวายที่ดินดังกล่าว จึงไม่มีกรณีต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
เลขตู้: 61/26996

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020