เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/12390
วันที่: 19 สิงหาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42 (17), มาตรา 104, กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)ฯ
ข้อหารือ: กรุงเทพมหานคร มีโครงการปรับปรุงและขยายตรอก ซอย ที่เชื่อมกับถนนสายหลัก เพื่อ
แก้ไขปัญหาการจราจร โดยได้มีการจัดกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่อยู่ในแนวเขตทางก่อนการเวนคืน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตทางเป็นผู้เจรจาซื้อขายที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ถูกเขต
ทางในขณะเดียวกันได้เสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่ที่จะเวนคืนตามโครงการดังกล่าวควบคู่
กันไปด้วย ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ
ตามโครงการดังกล่าว สำนักการโยธาได้ตกลงซื้อขายที่ดินแบบธรรมดากับเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตทาง หาก
เจ้าของที่ดินตกลงรับเงินค่าทดแทนตามราคาที่คณะกรรมการกำหนด เจ้าของที่ดินจะต้องไปยื่นคำขอทำ
การรังวัดและจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทางหลวงเทศบาล) เสียก่อน
สำนักการโยธาจึงจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน จึงขอทราบว่า การโอนอสังหาริมทรัพย์ในกรณี
ดังกล่าวจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และเสียอากรแสตมป์หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินค่าตอบแทนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวมิใช่เงินค่าตอบแทน
ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 จึง
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 42 (17) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และตามข้อ 2 (29) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 184 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
2. กรณีอากรแสตมป์ เนื่องจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีนี้ ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ผู้ออก
ใบรับสำหรับการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ จึงมีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่ง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์เพราะใบรับดังกล่าว เข้าลักษณะแห่งตราสารที่ 28 (ข) แห่ง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด 6 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/27001

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020