เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/14008
วันที่: 28 กันยายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการให้บริการโทรศัพท์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเป็นผู้รับดำเนินธุรกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
WorldPhone 800 Mhz และระบบเซลลูล่า WorldPhone 1800 Digital จากการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย (กสท.)
ในการให้บริการผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ชำระค่าลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม ค่าประกันการใช้บริการ โดย
1. ค่าลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์ หรือค่าธรรมเนียมการขอเลขหมาย โดยบริษัทฯ จะ
เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ 1,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 100 บาท โดยเรียกเก็บครั้งแรกครั้งเดียว และ
ไม่มีการคืนเงินดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการรายเดือน ๆ ละ 500
บาท
3. ค่าบริการโทรศัพท์ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต่อผ่านชุมสายของบริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯ
กำหนด
4. ค่าประกันการใช้บริการ 3,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 300 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะคืนให้
เมื่อสัญญาการใช้บริการสิ้นสุด และผู้ใช้บริการไม่มีหนี้ค้างชำระ
ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541 ฯ บริษัทฯ ขอทราบว่า ค่าประกันการใช้
บริการตามรายละเอียดข้างต้น จะถือเป็นเงินได้นิติบุคคล และจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
อย่างไร
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้น เงินประกันการใช้บริการโทรศัพท์ที่บริษัทฯ เรียกเก็บหมายเลข
ละ 3,000 บาท และจะคืนให้ผู้ใช้บริการเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายได้ที่เรียกเก็บใน
ลักษณะเป็นเงินก้อนเพื่อตอบแทนการให้บริการตามข้อ 2 (1) (ก) แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.
73/2541 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า
เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจอง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.74/2541 ฯ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เงินประกันจำนวน 3,000
บาท ข้างต้น จึงไม่ถือเป็นรายได้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ผู้ให้บริการ
ดังนั้น บริษัทผู้จ่ายเงินประกัน จึงไม่มีสิทธินำเงินประกันดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายใน
การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และเมื่อจ่ายเงินประกันก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
เลขตู้: 61/27133

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020