เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16533
วันที่: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541ฯ
ข้อหารือ: ตามที่กรมสรรพากรมีคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การหักภาษีตามมาตรา 70
และมาตรา 70 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร การออกใบกำกับภาษี และการลงรายการในรายงาน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ตามความในข้อ 1 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิและมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร การหักภาษีตาม
มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรและการหักภาษีจากการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินหรือจำหน่ายเงินกำไรเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จำหน่ายเงินกำไรคำนวณจำนวนภาษีที่ต้อง
หักและนำส่ง โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินตราไทยของวันถัดไป ตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ตัวอย่างเช่น บริษัทไทยจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) ให้
แก่บริษัทต่างประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2541 ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราอ้างอิง
(อัตราขายถัวเฉลี่ย) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2541 ซึ่งโดยปกติ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันหนึ่ง ๆ จะถูกประกาศในวันถัดไปข้างหน้า 1 วัน เช่น
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 กันยายน 2541 จะประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29
กันยายน 2541
บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีบริษัทฯ มีการชำระเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน
2541 บริษัทฯ ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยใน
วันที่ 30 กันยายน 2541 คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันที่ 29 กันยายน 2541 เพื่อ
คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการออกใบกำกับภาษี การปฏิบัติดังกล่าวของบริษัทฯ ถูกต้องตาม
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 ฯ หรือไม่
แนววินิจฉัย: แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามข้อ 1 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 ฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนใน
การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของวันถัดไป ดังนั้น กรณีตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ
ชำระเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2541 บริษัทฯ ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ 29 กันยายน 2541 คืออัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศประจำวันที่ 28 กันยายน 2541 เพื่อคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการ
ออกใบกำกับภาษี เพราะฉะนั้น การปฏิบัติดังกล่าวของบริษัทฯ จึงไม่ถูกต้องตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ป.71/2541 ฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เลขตู้: 61/27304

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020