เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16538
วันที่: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 หรือขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80, มาตรา 80/1, มาตรา 81, มาตรา 86, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 309) พ.ศ. 2540
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือและคลังสินค้า และได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ดังนี้
ก. ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล จากกระทรวงคมนาคม
ข. ประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน จากกรมศุลกากร
ค. อยู่ในระหว่างการขอเป็นคลังส่งออกของกรมสรรพสามิต
ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันข้าม
ชาติซึ่งมาใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้ต้นทุนของบริษัทผู้ค้าน้ำมันข้ามชาติดังกล่าวสูงขึ้นโดย
เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
บริษัทฯ จึงขอใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ
ให้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมันเพื่อการส่งออกหรือการส่งออกช่วง
แนววินิจฉัย: 1. บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือให้บริการและมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีทุกครั้งในทันทีที่
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ต้อง
เรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 10.0 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2540
2. กิจการของบริษัทไม่เข้าลักษณะกิจการที่มีสิทธิใช้อัตราร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่า
เพิ่ม ตามมาตรา 80/1 แห่งประมวลรัษฎากร หรือได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 แห่ง
ประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 61/27309

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020