เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/16539
วันที่: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอาจารย์รับเชิญจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ข้อหารือ: โรงเรียน ได้เชิญ MISS A ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็น
อาจารย์สอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เข้ามาสอนภาษาจีนที่โรงเรียนเป็นเวลารวม 1 ปี
6 เดือน ทั้งนี้ เป็นไปตามความตกลงระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ในโครงการ
แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน จึงขอทราบว่า MISS A ดังกล่าว จะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยจากค่าตอบแทนการสอนที่ได้รับจากโรงเรียน หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: เนื่องจาก MISS A อาจารย์รับเชิญดังกล่าว เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนก่อนที่จะเข้ามาทำการสอนในประเทศไทย และโดยที่ MISS A ได้รับเชิญจากโรงเรียน ให้
เข้ามาทำการสอนตามโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี ดังนั้น MISS A
จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยจากค่าตอบแทนการสอนที่ได้รับจากโรงเรียน
ตามข้อ 21 แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
เลขตู้: 61/27310

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020